O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
OBECNĚ ZAVAZNÁ VYHLÁŠKA č.10

Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 10/2002

 

Řád veřejného pohřebiště

 

Zastupitelstvo obce Smržice vydává dne 6. 6. 2002 podle ustanovení § 16 odst.1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb.. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. i)  zákona č.128/2000 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.      Řád veřejného pohřebiště ( dále jen "řád" ) upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště" ) na parc. č. 1165, v k.ú. Smržice v obci Smržice.

2.      Provozovatel pohřebiště je Obec Smržice (dále jen správce pohřebiště).

3.      Na pohřebišti se ukládají lidské pozůstatky do hrobů a hrobek, zpopelněné lidské ostatky do urnových míst (kolumbarium), nebo do hrobů, přip. hrobových zařízeních. Jiné formy hrobových míst nejsou provozovány.

4.      Tento řád je závazný pro správce pohřebiště, návštěvníky pohřebiště, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele služeb a fyzické nebo právnické osoby, které na pohřebišti provádějí jakékoliv činnosti.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví  takto:

 

Duben, květen, červen, červenec, srpen. záři                                7.00 – 20.00 hod.

Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen                             8.00 – 17.00 hod.

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle                        8.00 – 20.00 hod.

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítěni pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.      Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3.      Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.      Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a  kolečkových bruslích.

6.      Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.      Pro návštěvníky hřbitova je určeno k  parkování osobních automobilů parkoviště před hřbitovem.

8.      Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo  zakázat..

9.      Ukládáni nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.  Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

11.  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

12.  Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo - kontejner před hřbitovem. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadů, je nutno tato opatření respektovat.

13.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně přesahující 1 m výšky, bez jeho souhlasu.

14.  Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště .Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)      prostřednictvím oprávněných osob zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením a exhumací.

b)      prostřednictvím oprávněných osob zajištění pohřbíváni

c)      pronájem hrobových míst

d)      pronájem schránek na urny v kolumbariu

e)      vedení evidence o hrobových místech, urnových schránek a uložení lidských ostatků

f)        správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

g)      zajišťování likvidace odpadů

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem

hrobových míst

 

1.      Správce pohřebiště je povinen:

a)      předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené hrobové místo.

b)      předat nájemci schránku na urny v kolumbariu

c)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

d)      umožnit nájemci užíváni jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbeni do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

e)      umožnit odběr užitkové vody /s výjimkou zimních měsíců/ z odběrních míst a odkládání hřbitovního odpadu /mimo stavebního odpadu/ na vyznačená uložiště

2.      Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3.      Nájem hrobového místa, místa v kolumbariu vzniká na základě uzavření písemné nájemn1 smlouvy s výší nájemného a úhrady za služby. Pokud ze strany nájemce dojde k  předčasnému ukončení nájmu, zbývající částka za nájemné a služby se nevrací.

 

Článek 6

Povinnosti nájemce

 

1.      Převzít a užívat hrobové místo dle předmětu smlouvy a jeho zařízení v souladu s řádem pohřebiště a zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

2.      Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, vč. hrobového zařízení:

a)      aby tento nevzbuzoval nežádoucí pocity ostatních nájemců a návštěvníků

b)      aby hrobové zařízení neohrožovalo svým stavem zdraví, životy a majetek jiných

c)      aby stav hrobového místa nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců

3.      Nájemci není dovoleno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, omezovat práva nájemců,nebo ohrožovat jejich majetek

4.      Zajistit na vlastní náklady , nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení vč.uren, jinak s nimi bude po uplynutí 1 roku naloženo v souladu se zákonem č. 256/Sb. o pohřebnictví, jako s věcmi opuštěnými.

5.      Realizovat záměr zřízení hrobky a hrobového zařízení až po obdržení souhlasu.

6.      Oznamovat pronajímateli veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence, související s provozováním veřejného pohřebiště.

7.      Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nebude učiněno ve stanovené době, pronajímatel je oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce.

8.      Dodržovat zákaz manipulace s lidskými ostatky. Se zpopelněnými ostatky manipulovat a ukládat je na pohřebišti s vědomím pronajimatele.

9.      Zařízení a vybavení pohřebiště užívat v souladu s řádem.

10.  V případě dalšího pohřbu lidských pozůstatků do téhož hrobu, v souladu se zákonem splnit povinnost prodloužení /nebo obnovy/ nájmu k hrobovému místu, včetně doplatku nájemného a služeb do skončené nové stanovené tlecí doby.

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a

jejich exhumace

 

1.      Lidské pozůstatky mohou být do hrobů a hrobek ukládány pouze osobami, které mají souhlas provozovatele pohřebiště /pohřební služby/. Obdobně to platí i o provádění prací, spojených se zajišťováním exhumací.

2.      Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.      Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narozeni a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.      Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěru nesmí být zjevně použity toxické látky.

5.      Pro pohřbívání do hrobek je nutno použit rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

-         celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

-         kovové s nepropustným dnem

6.      Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

7.      Provedení pohřbení lidských pozůstatků do hrobů a hrobek správce-provozovatel pohřebiště povolí za předpokladu, že

a)      S pohřbením konkrétních lidských pozůstatků souhlasí nájemce hrobového místa, pokud tento zemřel, je možno jeho lidské pozůstatky pohřbít bez jakéhokoliv souhlasu

b)      má list o prohlídce mrtvého, který mu předá pohřební služba nebo objednatel pohřbu nejpozději před zahájením výkopových prací na hrobovém místě

c)      sjednána nájemní smlouva minimálně na dobu stanovené tlecí doby dle čl.7.

 

Článek 8

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na

pohřebišti

 

1.      Ke zřízení hrobek a hrobových zařízení je nutný písemný souhlas provozovatele. Před zahájením jakýchkoliv prací musí být k místu uzavřena platná nájemní smlouva a nájemce je povinen zahájení prací předem oznámit provozovateli pohřebiště.

2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.

b)      základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)      přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d)      vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

e)      při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

3.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)      hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm

b)      stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní       zátka

c)      stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů

d)      dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží

e)      zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky

f)        do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

g)      kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let

h)      zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)

i)        na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

j)        na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzav1rající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely

k)      nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2

l)        vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

4.      Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-         dobu výstavby hrobky

-         zabezpečeni místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-         požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-         podmínky používání komunikací pohřebiště

-         způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-         povinnost dozoru při výstavbě

-         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

5.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

-         druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-         způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat

6.      Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

-         respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací -neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-         nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-         zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

7.      Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

Článek 10

Sankce

 

Poručení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona ~.200/199 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňku a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Článek 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28. 6. 2002


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019