O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

Zastupitelstvo obce Smržice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 19a až 19d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 11.12 2003 tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Základní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen "náklady").

 2. Tato obecně závazná vyhláška dále upravuje podmínky, výši a splatnost příspěvku na částečnou úhradu nákladů.


Článek 2
Úhrada příspěvku

 1. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen "plátce").

 2. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů se platí na účet Základní školy Smržice nebo v hotovosti na Obecním úřadě Smržice vždy za dva uplynulé měsíce a je splatný nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.


Článek 3
Výše příspěvku

 1. Výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřských škol stanovuje obec Smržice po projednání s Krajským úřadem Olomouckého kraje na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě.


Článek 4
Osvobození a úlevy

 1. Navštěvuje-li dítě mateřskou školu nejméně polovinu měsíce, zaplatí plátce příspěvek v plné výši.

 2. Navštěvuje-li dítě mateřskou školu méně než polovinu měsíce, zaplatí plátce 50% z celkové částky měsíčního příspěvku. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 3. Příspěvek neplatí plátce, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, stanovené podle zvláštních předpisů. Tuto skutečnost je plátce povinen prokázat nejpozději v den splatnosti příspěvku.

 4. Ve výjimečných případech rozhodne o osvobození od poplatku zcela nebo zčásti obec Smržice.


Článek 5
Sankce

 1. Plátce, který nezaplatí příspěvek ve stanoveném termínu nebo ve správné výši, zaplatí penále ve výši 50% dlužného příspěvku.

 2. Nezaplatí-li plátce příspěvek za dobu delší než tři měsíce, zaplatí penále ve výši 100% dlužného příspěvku.


Článek 6
Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 4/1994, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve Smržicích ze dne 1.1.1994.


Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019