O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2

 

Obecního úřadu ve Smržicích o místních poplatcích

 

Obecní zastupitelstvo na základě ustanovení §36 písmeno h zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích a zákona ČNR č.565 ze dne 13.12.1990 o místních poplatcích schválilo dne 29. 1. 1991 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Obec bude vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky)

a)     poplatek ze psů

b)     poplatek za užívání veřejného prostranství

c)     poplatek ze vstupného

d)     poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 

 

§ 1

Poplatek ze psů

 

a)     Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa na území obce

b)     Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců

 

 

odst. /1/ Sazba poplatku

a)     Poplatek činí 50,-Kčs ročně za jednoho psa

b)     U druhého psa a každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50%, sazba činí Kčs 75.- ročně

 

odst. /2/ Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci psa užívaného k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem)

 

odst. /3/ Ohlašovací povinnost

Poplatníci, kteří jsou povinni platit poplatek ze psů podle této vyhlášky jsou povinni podat v běžném roce do 15. ledna přiznání k poplatku a dále vždy, kdy poplatková povinnost vznikne, zanikne nebo se mění.

 

odst. /4/ Vznik a zánik poplatkové povinnosti

a)     Vznikne-li poplatková povinnost během roku,platí se poplatek počínajíc prvním měsícem následujícím po dni,kdy poplatková povinnost vznikla.Poplatek za měsíce zbývající do konce běžného roku se platí poměrnou částkou ročního poplatku.

b)     Zanikle-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém to bylo oznámeno.

 

     odst. /5/ Splatnost poplatku

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměřeni do 31. 1. každého roku.

Vznikle-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (jeho splatná část) do 15-ti dnů prvního měsíce,od kterého se má poplatek platit.

 

§ 2

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

odst. /1/ Předmět poplatku

a)     Předmětem poplatku je zvláštní užíváni veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístěni skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl.

b)     Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména náměstí silnice, místní komunikace, ulice, parky a plochy které jsou vedeny jako ostatní plochy a jsou ve správě obce.

c)     Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. a)

 

odst. /2/ Poplatek se vybírá dnem, kdy začalo užívání  veřejného prostranství za celou dobu jeho užíváni až do doby, kdy pozemek byl uveden do původního stavu.

 

odst. /3/ Sazba poplatku

a)     Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství pokud nejsou stanoveny zvláštní sazby činí pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Smržice 0,20 Kčs za l m2 a den.

Pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo obec Smržice a všechny právnické osoby činí ,sazba 0,50 Kčs za l m2 a den.

b)     Sazba za užívání veřejného prostranství pro prodejní stánky (s výjimkou stánku PNS), lunaparky a jiné atrakce činí 0,50 Kčs za l m2 a den.

c)     Sazba za umístění reklamních zařízeni činí 1,-Kčs za l m2 a den pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Smržice.

Pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo obec Smržice a všechny právnické osoby činí sazby 10,- Kčs za l m2 a den. Plošnou velikostí reklamního zařízení se rozumí plocha v m2 při čelním pohledu.

d)     Sazba za vyhrazeni trvalého parkovacího místa činí 1,-Kčs za 1 m2 a den. Přitom vyhrazení trvalého parkovacího místa podléhá povoleni obecního úřadu.

 

     odst. /4/ Osvobození od poplatku

a)     Žadatel akce na veřejném prostranství, kdy není vybíráno vstupné nebo výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)     Poplatku za užíváni veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.

c)     Od poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění skládky jsou osvobozeny fyzické a právnické osoby, které staví, opravují rodinný domek nebo jinou stavbu,na kterou je vydáno stavební povolení. Osvobození trvá po dobu platnosti stavebního povolení.

 

 

odst. /5/ Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost pro užívání veřejného prostranství je stanovena termínem l4 dní před vznikem užívání.

 

odst. /6/ Splatnost poplatků

Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena pro akce, kdy je znám termín ukončení 7 dní před zahájením akce.

V případech, kdy není. znám termín ukončení nebo jde o užívání celoroční je splatnost stanovena do konce běžného roku.

 

§ 3

Poplatek ze vstupného

 

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného z tanečních zábav

a plesů, z prodejních akcí, z kulturních akcí a akcí obdobného charakteru.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

 

odst. /l/ sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 5% z úhrnné částky vybraného vstupného, pokud se Obecní úřad ve Smržicích nedohodne s poplatníkem na roční paušální částce.

odst. /2/ Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeni pořadatelé akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní, veřejně prospěšné účely a ve prospěch místních škol.

odst. /3/ Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost je stanovena pro pořadate1e akcí 30 dní před pořádáním akce.

odst. /4/ Splatnost poplatků

a)     v případě, že poplatek je stanoven paušální částkou je tento splatný vždy do 31.1edna následujícího roku.

b)     v ostatních případech je poplatek splatný do 30-ti od ukončení akce.

 

§ 4

Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových yýrobků

 

Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků platí fyzické a právnické osoby provozující restaurační, kavárenské nebo jiné pohostinské služby, ve kterých se prodávají alkoholické a tabákové výrobky.

 

odst. /1/ Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 2 % z prodejní ceny těchto výrobků.

 

 

odst. /2/ Splatnost poplatku

Splatnost poplatku pro fyzické a právnické osoby je stanoven pololetně do 31.7. běžného roku a 31.1. roku následujícího po  vzniku poplatkové povinnosti.

odst. /3/ průkazní evidence

Fyzické a právnické osoby provozující vyjmenované služby jsou

povinny vést odděleně evidenci příjmů s prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů, z níž by bylo pololetně zjistitelné množství zakoupených a prodaných alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

 

§ 5

Závěrečné ustanovení

 

     Poplatky vybírané podle této vyhlášky jsou přijmem Obecního

Úřadu ve Smržicích.

 

odst. /l/

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné

výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a penále ve výši 5%

nezaplaceného poplatku za každý započatý kalendářní měsíc po termínu splatnosti a to až do výše 50% celkové částky poplatku. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

odst. /2/

a) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce

kalendářního roku, ve kterém se správce poplatků dověděl o skutečnosti, která je předmětem poplatků

b) od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od obce  dověděl o skutečnosti, úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání

poplatků běží nová tříletá lhůta

c) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplynulo-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku, 10 let.

 

odst. /3/

O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy /vyhl. MFč 16/1962 Sb o řízení ve věcech daní a poplatků, zákona č.71/1967 Sb., o správním řízeni/.

Správu uvedených poplatků vykonává v územním obvodu obce Smržice

Obecní úřad Smržice.

Obecní úřad může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

§ 6

 

zrušuje se:

vyhláška MNV ve Smržicích o místním poplatku ze psů ze dne 28.2.l989 a vyhláška MNV ve Smržicích o vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství ze dne 28.4.1967.

 

§ 7

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení 29.1.1991

    

 

Ve Smržicích 29.1.1991

 

ing. Aleš Lebeda, CSc.          Bohumil Zdražil

zástupce starosty               starosta obce


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019