O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 2/2003

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Smržice schválilo dne 11. 12. 2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl.1

 1. Obec Smržice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

  1. poplatek ze psů,

  2. poplatek za užívání veřejného prostranství,

  3. poplatek ze vstupného.

 2. Správu poplatků vykonává Obecní úřad Smržice (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze ps
ů


Čl. 2
P
ředmět poplatku

 1. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Smržice.


Čl. 4
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti od dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo.

  Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. 5
Identifikace psů

 1. Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.


Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká v měsíci v němž pes dovrší stáří tří měsíců anebo nabytím psa staršího tří měsíců do držby osobou s trvalým pobytem nebo sídlem v obci.. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 1.


Čl. 7
Sazba poplatku

  Poplatek činí za kalendářní rok:

  1. za psa ............................................................100,-- Kč

  2. za druhého a každého dalšího psa.....................150,-- Kč


Čl. 8
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.


Čl. 9
Osvobození

  Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

  1. osoba nevidomá, bezmocná 1)a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 2),

  2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

  3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

  4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 3).


ČÁST TŘETÍ
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku

  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.


Čl. 11
Veřejné prostranství

  Veřejným prostranstvím 4) jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Poplatku za užívání veřejného prostranství v obci Smržice podléhají všechna náměstí, místní komunikace, parky a veřejná zeleň.


Čl. 12
Poplatník

 1. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.


Čl. 13
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství (včetně předpokládaného rozsahu záboru v m2 ) nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu 2 dnů a kratší je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 a je povinen nahlásit rozsah skutečného záboru v m2.

 3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, kdy toto užíváni skončilo zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.


ČI. 15
Sazba poplatku

 1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaní veřejného prostranství:

  1. za provádění výkopových prácí 1,- Kč

  2. za umístění dočasné stavby a zařízení sloužící k poskytováni služeb 10,- Kč

  3. za umístění stavebních zařízení 10,- Kč

  4. za umístění reklamního zařízení 1,- Kč

  5. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 1,- Kč

  6. za umístění skládek 1,- Kč

  7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce 1,- Kč

  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

  9. za umístění dočasné stavby a zařízení sloužící k poskytování prodeje 10,-Kč

 2. Poplatek paušální činí:

  1. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa 25,- Kč/m2 / rok

 3. Poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa dle odst. 2 nepodléhají osoby zdravotně postižené 5)


Čl. 16
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:

  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny vč., nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

  2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dny, nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 3. V případě poplatku dle čl. 15 odst. 2) je tento splatný do konce příslušného kalendářního roku.


Čl. 17
Osvobození

 1. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 2. Od poplatku jsou dále osvobozeny:

  1. obec Smržice,

  2. spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení 6) se sídlem na území obce,

  3. sbor dobrovolných hasičů,

  4. příspěvkové organizace jejichž zřizovatelem je obec Smržice.

 3. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu:

  1. ve lhůtě stanovené v Čl. 13 této vyhlášky,

  2. v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.


Čl. 18
Úlevy

 1. Nárok na úlevu od poplatku dle čl. 15 odst 1 písm a), c) a f) má poplatník, který prokáže správci poplatku, že tento druh zvláštního užívání veřejného prostranství je v přímé souvislosti s opravou jeho bytového fondu ( vydané stavební povolení, ohlášení drobné stavby).V těchto případech činí poplatek 0,- Kč; nejdéle však po dobu jednoho roku užívání veřejného prostranství.

 2. Nárok na úlevu na poplatku dle čl. 15 odst 1 písm f) má poplatník, který prokáže správci poplatku, že účelem užití veřejného prostranství jsou skládky materiálu a paliva, a to za předpokladu, že tyto budou odstraněny z veřejného prostranství do 72 hodin od složení. V tomto případě činí poplatek 0,- Kč.

 3. Vznik nároku na úlevu od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu:

  1. ve lhůtě stanovené v Čl. 13 této vyhlášky

  2. v případě vzniku úlev po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na úlevu.

 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na úlevu.


ČÁST ČTVRTÁ
Poplatek ze vstupného


Čl. 19
Předmět poplatku

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

 2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí


Čl. 20
Vstupné

  Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.


Čl. 21
Poplatník

  Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.


Čl. 22
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 30 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného a předložit správci poplatku vstupenky obsahující údaje o datu, hodině konání a výši vstupného k označení.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 4. V rámci průkazné evidence je poplatník povinen používat pouze vstupenky označené razítkem správce poplatku a ve lhůtě dle odst. 3 předložit neprodané vstupenky ke kontrole.


Čl. 23
Sazba poplatku

  Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 5 %.


Čl. 24
Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.


ČÁST PÁTÁ
Společná ustanovení


Čl. 25

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.


Čl. 26

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Čl. 27

  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


ČÁST ŠESTÁ
Zrušovací ustanovení


Čl. 28

  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/1991 o místních poplatcích ze dne 29.1.1991.


ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. 29

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.20041 §2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištěn

2 §86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

3 Např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

4 §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5 §86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

6 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019