O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška obce Smržice č.2

Obecně závazná vyhláška obce Smržice č.2/1998

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

     Obecní zastupitelstvo obce Smržice schválilo dne 7.dubna 1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst.1 písm.h, § 16 odst.1 a § 36 odst.1 písm. f zák. ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

 

Článek 1.

Základní ustanovení

 

1.  0bec Smržice vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2.  Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úrad ve  Smržicích.

 

Článek 2.

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přistroj ve smyslu zákona f.202/1990 Sb.7D loteri1ch a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 3.

Poplatník

 

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

Článek 4.

Oznamovací povinnost

 

1.  Poplatník je povinen písemně ve lhůtě 15 dnů ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu.

2.  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatn1k povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a další identity.

3.  Poplatník je rovněž povinen oznámit ve lhůtě 8 dnů správci poplatku ukončení provozování VHP, tj. zánik popl. povinnosti.

 

Článek 5.

Sazba poplatku

 

Poplatek za každý VHP činí 5 000,- Kč na tři měsíce. V  případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce bude poplatek vyměřený v poměrné části.

 

Článek 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1.  Poplatek se platí ode dne, ve kterým poplatková povinnost vznikla.

2.  Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP.

 

Článek 7.

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

a.     při povolení k provozování VHP na dobu tři měsíce do jednoho měsíce po zahájení provozu.

b.     při povolení provozování VHP na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

c.     při povolování provozování VHP na kalendářní rok ve  čtyřech splátkách splatných vždy poslední den přís1ušného čtvrtletí

d.     poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově.

 

Článek 8.

Ustanovení společná a závěrečná

 

1.  Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správně výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas  nezaplacené poplatky až o 50%.

2.  Pokud poplatn1k nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 9.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.7.1998


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019