O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 3/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Smržice schválilo dne 11.12. 2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení


Čl. 1

 1. Obec Smržice zavádí a vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 2. Správu poplatků vykonává Obecní úřad Smržice (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


ČÁST DRUHÁ
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatek platí

  1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Čl. 3
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník stanovený v Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

  1. příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo,

  2. evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslem parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

 2. Poplatníci stanovení v Čl. 2 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.


Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka uvedeného v článku 2 písm. a) a b) této vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10 b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 220,- Kč za kalendářní rok.

 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.


ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení

Čl. 6

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejích nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného zákona.


Čl. 7

 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Čl. 8

 1. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. 9

 1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 27. 11. 2001.


ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. 10

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019