O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
VYHLÁŠKA č.4

VYHLÁŠKA č. 4

 

O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve Smržicích.

 

Obecní zastupitelstvo ve Smržicích v souladu s ustanovením  §16 a §36 odst. 1 písmeno f) zákona ČNR č.367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení §19a až 19d zákona č.564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č.190/93 Sb.

s c h v á l i l o dne 16.11.1993 tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Výše příspěvku

 

1.     Obec Smržice stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve Smržicích (dále jen nákladů).

2.     Příspěvek je stanoven paušální částkou, která nepřesahuje 30% nákladů vynaložených na jedno dítě v mateřské škole.

3.     Výše příspěvku se vypočte vždy podle nákladů vynaložených v předchozím kalendářním roce.

4.     Výši příspěvku určí dle bodu 3 obec pevnou částkou na celý kalendářní rok dopředu a zveřejní v mateřské škole způsobem obvyklým vždy nejpozději do 31.1. každého roku.

5.     Pro rok 1994 je stanoven měsíční poplatek ve výši 50,- Kč.

 

Čl. 2

Úhrada příspěvku

 

1.     Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci dítěte (dále jen plátce).

2.     Příspěvek hradí plátce v hotovosti na Obecním úřadě ve Smržicích, vždy za 2 uplynulé měsíce.

3.     Příspěvek se platí za 2 měsíce pozadu a je splatný nejpozději do 5 dne měsíce. Pro rok 1994 poprvé v březnu a dále 5., 7., 9., 11., 1. měsíc.

 

Čl. 3

Osvobození a úlevy

 

1.     Je-li dítě dlouhodobě nepřítomno (nejméně l měsíc), plátce je osvobozen od placení příspěvku.

2.     Navštěvuje-li dítě mateřskou školu méně než polovinu měsíce, počítáno v prac. dnech, zaplatí plátce 50 % z celkové částky měsíčního příspěvku, týká se jen měsíců červenec, srpen ( prázdniny).

3.     Příspěvek neplatí plátce, jestliže by po jeho zaplaceni klesl součet všech příslušníků domácnosti, ve které žije pod 1,25 násobku životního minima stanoveného podle zvláštních předpisů. Tuto skutečnost je plátce povinen prokázat nejpozději v den splatnosti příspěvku dle čl. 2 odst.3 této vyhlášky.

4.     Ve výjimečných případech rozhodne o osvobozeni od poplatku zcela nebo zčásti,a to na základě odůvodněné žádosti, Obecni rada ve Smržicich.

 

Čl. 4

Sankce

 

1.     Plátce, který nezaplatí příspěvek ve stanoveném termínu nebo ve správné výši, zaplatí penále ve výši 50 % dlužného příspěvku.

2.     Nezaplatí-li plátce příspěvek za dobu delší než tři měsíce, zaplatí penále ve výši 100 % dlužného příspěvku a dítě bude ze zařízeni vyloučeno.

 

Čl. 5

Závěrečné ustanoveni

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1994.

 

 

Bohumil Zdražil            ing. Aleš Lebeda, DrSc.

starosta obce               zástupce starosty obce


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019