O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška č.4

Obecně závazná vyhláška č.4 obce Smržice

ze dne 31.5.1995

 

na ochranu veřejného pořádku

vydaná podle § 16 zákona ČNR 367/1990 Sb., o obcích.

 

Obecní zastupitelstvo obce Smržice schválilo na svém zasedání dne 31.5.1995 podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR Č. 367/1990 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

I.

 

Dodržování veřejného pořádku je povinností všech občanů obce, právnických osob se sídlem na území obce a podnikatelů, vyvíjejících na uzemí obce podnikatelskou činnost včetně osob, které se zdržují na území obce přechodně nebo krátkodobě. Všechny tyto osoby jsou povinny zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit veřejný pořádek v obci.

 

II.

 

Osoby uvedené v čl.l této obecně závazné vyhlášky jsou povinny v zájmu dodržování veřejného pořádku zejména udržovat čistotu veřejného prostranství, toto veřejné prostranství nepoškozovat a neoprávněně nezabírat.

 

III.

 

(1) Veřejným prostranstvím v obci Smržice se rozumí silnice, veškeré místní komunikace (chodníky, pěšiny, stezky), veřejná zeleň a další prostory, které jsou každému přístupné bez omezení, jako jsou čekárny hromadné dopravy , telefonní

budky apod.

 

(2) Na veřejném prostranství je zakázáno zejména:

a)     odhazovat jakékoli odpadky (smetí, papíry, obaly, zbytky jídel, cigaretové nedopalky apod.) vybírat a rozhazovat odpadky ze sběrných nádob

b)     vylévat splaškové vody nebo jiné znečišťující tekutiny z domácností

c)     mýt dopravní prostředky a provádět jejich údržbu a opravy jako je výměna motorového oleje,čistění motoru, nátěry a další činnosti při nichž může dojít k znečistění životního prostředí

d)     nechat psy a jiná domácí zvířata volně pobíhat a znečišťovat veřejné prostranství

e)     skladovat štěrky, písky, škváru, odkládat vraky aut apod.

f)     parkování vozidel bez souhlasu obecního úřadu.

 

(3) Kdo touto nebo obdobnou činností znečistí veřejné prostranství, je povinen je neprodleně očistit, jinak bude očistění provedeno na jeho náklad.

 

IV.

 

(1) Veřejnou zelení v obci Smržice se rozumí veškerá zeleň, nacházející se na veřejném prostranství.

 

(2) Veřejnou zeleň je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat, zejména:

a)     vjíždět na travnaté plochy s motorovými vozidly

b)     trhat květiny , plody stromů, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy , keře a jinou zeleň

c)     vstupovat na záhony případně šlapat na volně vysazené květiny apod.

d)     vysazovat zeleninu a polní plodiny(brambory , řepa ) apod.

 

V.

 

Na veřejném prostranství je dále zakázáno:

a)     stavění stanů

b)     pálení ohňů

c)     veškeré činnosti, při kterých dochází k nadměrnému hluku, jako je používání poplašných pistolí, petard, hlučné hraní na hudební nástroje a zařízení reprodukční techniky apod.

 

VI.

 

(1) Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou povinni odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní

komunikací, způsobené znečištěním, náledím nebo sněhem.1)

(2) Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy , je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku, sloužící jiným účelům než komunikačním, nerozhoduje také, je-li pruhem pozemku rozdělen i samotný chodník. Je-li komunikace upravena v celé šíři jako chodník, je vlastník nebo správce nemovitosti povinen ji očistit do poloviny její šíře.

(3) Čistěním chodníku se rozumí zametání, odstraňování bláta a jiných nečistot, odklizování sněhu a posypování chodníku, které zdrsňují náledí(písek, štěrk a pod.)

(4) Jeli to nutné je třeba chodník očistit kdykoli během dne. To platí zejména pro zajišťování bezpečné schůdnosti chodníků v zimním období, kdy musí být sníh odklizen o chodník posypán, jakmile spadl nebo se vytvořilo náledí.

 

1) § 9 odst.2 vyhl.č.135/1975 Sb., o pozemních komunikacích.

 

VII.

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou stanoveny v doplňku č.2 "Obecně závazné vyhlášky č. 2 o místních poplatcích".

 

VIII.

 

Kromě porušení povinností a nedodržení zákazů uvedených v předchozích ustanoveních této obecně závazné vyhlášky se rušením veřejného pořádku v obci Smržice rozumí i porušení dalších pravidel chování, jejichž zachovávání je nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného soužití a ve veřejném zájmu.

 

IX.

 

Porušení této vyhlášky je přestupem proti pořádku v uzemní samosprávě podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

X.

 

Zrušuje se obecně právní nařízení "0 čistotě, ochraně. zeleně a veřejném pořádku v obci Smržice" ze dne 20.4.1982.

 

XI.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019