O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
OBECNĚ ZAVAZNÁ VYHLÁŠKA obce SMRŽICE č.6

OBECNĚ ZAVAZNÁ VYHLÁŠKA

obce SMRŽICE č. 6/97

 

o vytvoření a použití účelových prostředků

" FONDU OPRAV A MODERNIZACE BYTU "

na území obce Smržice

 

Obecní zastupitelstvo ve Smržicích schválilo dle § 36, odst. l, písm. f zákona č.367/1990 Sb.,o obcích na svém zasedání dne 10.9.97 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl.l

Základní ustanovení

 

1.  Obec Smržice v zájmu zlepšení bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila "Fond oprav a modernizace bytů obce "Smržice " (dále jen "fond"), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov na území obce podle stanovených pravidel a podmínek.

2.  Fond se zakládá po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj, OkÚ a jeho založení a poskytování návratné fin. výpomoci z prostř. státního rozpočtu bude poskytováno v souladu s podmínkami s "Programem poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok 1997. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj a ustanovením této vyhlášky, popřípadě jejich změn ze strany obce.

 

Čl.2

Příjmy fondu

 

1.  Příjmy fondu jsou:

-           finanční výpomoc ze státního rozpočtu

-           volné prostředky z rozpočtu obce Smržice

-           příjmy ze splátek půjček a úroků

-           dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů

-           dotace případné výpomoci z rozpočtu OkÚ, popř. z jiného územního (regionálního) orgánu

-           jiné příjmy

2.  Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Smržice a budou použity bezezbytku pro rozšíření tohoto fondu k použití podle jeho pravidel.

 

Čl.3

Výdaje fondu

 

1.     Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při 5-7 % úroků a nejc1elší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.

2.     Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu dle článku 6 a náklady výběrového řízení dle čl.4.

3.     Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty , t.j. fyzické a právnické osoby,které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít.

4.     Z fondu se poskytují tyto druhy půjček :

 

poř. čís.

účel

splat.  lhůta

úrok

horní hranice půjčky

01

obnova fasády domu včetně oplechování u domů starších 20 let.

3 roky

5 %

do 20.000.- Kč na l byt. jed.

02

zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

3 roky

5 %

do 20.000.- Kč na 1 byt. jed.

03

Obnova střechy starší 20 let nebo zřízení sedl. střechy rušící plochou střechu

7 let

7 %

do 100.000.- Kč

04

zřízení plynového topení v rod. domě

3 roky

5 %

do 20.000.- Kč

 

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat. Půjčku nelze opakovaně získat na jeden druh u jednoho domu. Půjčky č.0l, 02 a 04 lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet a zapůjčená částka se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje červencem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

Úroky se platí podle smlouvy o půjčce. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjček.

 

Čl.4

Výběrové řízení

 

1.     Osoby, které splňují podmínky podle čl.3, odst. 3,mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje OÚ Smržice pro každý kalendářní rok samostatně dle finančních možností fondu. Komisi pro výběrové řízení jmenuje obecní zastupitelstvo.

2.     Podmínky pro výběrové řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví na 30 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

3.     Obsah žádosti se stanoví vývěskou. Žádost musí vždy obsahovat zejména

a)     jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce

b)     adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,

c)     přesné označení obytné budovy

-         adresa, popisné číslo

-         doklad o vlastnictví domu

-         stavební povolení či jiný příslušný doklad a přípustnosti akce,na niž či v jejím rámci je žádáno o půjčku

-         příslušnou projektovou dokumentaci.

d)     předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce,při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty.

e)     přesný popis účelu,na který je půjčka nebo půjčky požadovány,při kumulaci druhů půjček je třeba popis provést odděleně.

f)     předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,

g)     požadovaná částka půjčky podle tabulky v článku 3 a způsob jejího výpočtu,

h)     návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň 130% předpokládané půjčky.

 

4.     Komise pro výběrové řízení vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.

5.     Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne obecní zastupitelstvo. výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Proti rozhodnutí zastupitelstva není opravný prostředek a na půjčku není právní nárok.

6.     O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozumění do 15-ti dnů. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30-ti dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení,

7.     Výběrové řízení se bude konat 1x ročně /podle stavu finanč. prostředků fondu/. O všech žádostech došlých v termínu musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději do 3O.4. běžného roku.

 

Čl. 5

Smlouva o půjčce

 

1.     S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením uzavře obec smlouvu o půjčce.

2.     Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 

-       smluvní strany,

-       druh půjčky podle čl.3

-       celková částka půjčky, v případě více druhů i skladba

-       lhůta splatnosti půjčky

-       režim splácení /úroky, splátky, půjčky/, včetně dne v příslušném měsíci

-       způsob splácení /příkazem, složenkou apod./

-       závazek uživatele půjčky k využití půjčky k dohodnutému účelu

-       smluvní pokuta za porušení účelovosti /okamžité vrácení + 30%/

-       záruka na půjčku

-       dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu

-       souhlas uživatele půjčky 5 kontrolním působením peněžního ústavu České spořitelny a OÚ Smržice a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání z účtu.

 

3.     OÚ může v dohodě s peněžním ústavem a v souladu 5 touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.

4.     OÚ do 1S-ti dnů po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů České spořitelně a.s. 5 výzvou k otevření účtu a převodu prostředků z fondu na něj.

 

Čl.6

Režim čerpání prostředků fondu

 

O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře obec  Smržice zvláštní smlouvou s Českou spořitelnou a.s., v Prostějově.

 

Čl.7

Ustanovení doplňková,závěrečná a přechodná

 

1.     Jestli se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání uživatele, zpravidla ta delší.

2.     Skutečnost,že splácení půjčky může být ve stanovených případech zahájeno později nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení půjčky.

3.     Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole obce, OÚ, obecního zastupitelstva, peněžního ústavu Čs. spořitelny a.s., OkÚ Prostějov, ministerstva pro místní rozvoj - fin. toky a Ministerstva financí ČR - dodržení účelovosti poskytnutých prostředků.

4.     Obecní úřad je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.

5.     Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem  vyhlášení, t.j. dnem vyvěšení na úřední desce OÚ Smržice dne 11.září 1997.


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019