O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška obce Smržice č.7

Obecně závazná vyhláška obce Smržice

č. 7 /2001

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Smržice, systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na katastrálním území obce Smržice.

 

Zastupitelstvo obce Smržice příslušné podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydává dne 27 .11.200 1 podle § 10 písm. a) zákona o obcích a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/200 1 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Část I

Obecná ustanovení

 

Čl. 1

Účel vyhlášky

 

Touto vyhláškou obec Smržice (dále jen obec) stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce a dále systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce.

 

Čl. 2

Působnost

 

Vyhláška se vztahuje na

a)     na všechny fyzické osoby , které mají na katastrálním území obce Smržice trvalý pobyt, nebo které se na území obce zdržují za účelem užívání budovy nebo nemovitosti bez ohledu na délku doby tohoto užívání

b)     fyzické osoby, které jsou vlastníky stavby či nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreační činnosti na katastrálním území obce Smržice

c)     původce odpadu nebo oprávněné osobyl), které produkují odpad zařazený jako odpad podobný komunálnímu a se kterými obec uzavře písemnou smlouvu podle čl. 12 této vyhlášky (dále jen původci)

 

ČI. 3

Vymezení některých pojmů

 

1.     Za komunální odpad se podle této vyhlášky považuje

-       domovní odpad z domácnosti

-       ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu z domácností (objemný odpad z domácností)

-       vytříděné složky domovního odpadu bez obsahu škodlivin (př. papír, sklo, plast, železo)

-       vytříděné složky domovního odpadu s obsahem škodlivin (nebezpečné odpady př. baterie, léky, zářivky)

 

Komunálním odpadem není odpad vzniklý při podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

Složky komunálního odpadu jsou látkové skupiny, zastoupené v komunálním odpadu, které lze odděleně shromažďovat např. papír, sklo, plasty, kovy, rostlinný odpad, nebezpečné složky a objemný odpad.

 

a)     Vytříděný komunální odpad je vytříděná druhotná surovina z komunálního odpadu např. papír, sklo, plasty, kovy, rostlinný odpad.

b)     Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou současně označeny jako nebezpečné odpady1) např. zářivky, léky, baterie, monočlánky, zbytky barev, televizory.

c)     Objemný odpad je komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. lednice, sporáky, koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, pneumatiky, různé přístroje a zařízení a další).

d)     Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění odpadu, který jsou fyzické osoby podle této vyhlášky povinny vytřídit.

 

2.     Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a při demolici staveb.

 

3.     Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech a podle zvláštních právních předpisů. Oprávněná osoba je pověřena příslušným orgánem obce provozovat systém nakládání s odpady v obci.

 

4.     Odkládání složek komunálního odpadu je umísťování složek komunálního odpadu na určených místech.

 

5.     Sběrnou nádobou je

a)     popelnice na zbytkový odpad

b)     kontejner na objemný komunální odpad, rostlinný odpad

c)     kontejner - zvon na vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty).

 

Vlastník sběrné nádoby je povinen zajistit její údržbu a provozuschopnost. Užívání sběrných nádob k jinému účelu, než  k jakému jsou určeny systémem sběru, třídění, využívání komunálního odpadu je zakázán.

 

6.     Svozem komunálního odpadu jsou všechny činnosti spojené s překládáním složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla.

 

7.     Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr zajišťovaný v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního svozového vozidla oprávněnou osobou.

 

    

ČI. 4

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu

 

Určená místa pro odkládání komunálního odpadu jsou:

a)     popelnice pro zbytkový odpad vzniklý vytříděním komunálního odpadu,

b)     kontejnery na rostlinný odpad (zbytky rostlin, tráva, listí)

c)     kontejner na odpad ze hřbitova

d)     kontejnery - zvony na tříděný odpad tj. papír, sklo a plasty, budou umístěny na třech místech v obci a to:

-                   ul. Družstevní

-                   ul. Zákantí

-                   ul. Za Kovárnou

e)     nákladní automobil - mobilní svoz nebezpečného odpadu (např. zářivky , baterie, monočlánky , televizory , zbytky barev a ředidel, zaolejované hadry...)

f)     kontejnery na objemový odpad

 

Část II.

Třídění komunálního odpadu

 

Čl. 5

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na složky:

     papír , sklo, plasty , kovy , rostlinný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, zbytkový odpad.

 

Část III.

Svoz komunálního odpadu

 

Čl. 6

Frekvence svozu komunálního odpadu

 

1.     Svoz zbytkového odpadu zajišťuje oprávněná osoba pravidelně podle obcí odsouhlaseného harmonogramu sběru uvedeného ve smlouvě s oprávněnou osobou tj. 1x týdně, vždy ve stejných intervalech.

2.     Svoz nebezpečného odpadu ( mobilní sběr nebezpečných odpadů) zajišťuje oprávněná osoba v pravidelných intervalech ( minimálně 2x ročně) na určených místech prostřednictvím speciálního sběrného vozidla.

3.     Svoz objemného a rostlinného odpadu zajišťuje oprávněná osoba vždy 2x ročně (jaro, podzim)

4.     Svoz tříděného odpadu bude prováděn oprávněnou osobou dle potřeby.

5.     Svoz odpadu vznikajícího na hřbitově bude prováděn dle potřeby.

 

Svoz konkrétního druhu odpadu, místo sběru a termín bude oznámen na úřední desce a místním rozhlasem.

 

Část IV.

Povinnosti stanovené touto vyhláškou

 

Čl. 7

Povinnosti fyzických osob

 

1.     Fyzické osoby jsou povinny nakládat se svým komunálním odpadem v souladu s touto vyhláškou. Zejména jsou povinny:

a)   komunální odpad třídit podle obcí stanoveného systému na papír, sklo, plasty, kovy, rostlinný odpad, objemný a nebezpečný odpad a tyto složky komunálního odpadu ukládat na určená místa

b)   odkládat zbytkový odpad do sběrných nádob - popelnic, jehož svoz bude prováděn pravidelně podle článku 6 této vyhlášky.

 

2.     Fyzické osoby jsou povinny stavební odpad vzniklý z jejich činnosti na vlastní náklady předat osobě oprávněné k provádění sběru a výkupu odpadů1) nebo provozovateli zařízení k úpravě, využívání nebo odstraňování odpadůl),

 

    

Čl. 8

Povinnosti vlastníků a původců

 

1.     Vlastníci jsou povinni:

a)     oznamovat obci závažné závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu,

b)     zajistit přistavení popelnic na místo svozu komunálního odpadu, zpravidla na chodník nebo co nejblíže ke státní nebo místní komunikaci, kterou projíždí svozné vozidlo a po jejich vyprázdnění úklid z veřejné plochy,

c)     na vlastníky - fyzické osoby podle článku 2 písm. a) této vyhlášky se zároveň vztahují i všechny povinnosti  stanovené v článku 7 této vyhlášky.

 

2.     Na původce se přiměřeně vztahují povinnosti fyzických osob a vlastníků stanovené touto vyhláškou. Povinnosti stanovené podle zvláštních předpisůl) tím nejsou dotčeny.

 

Čl. 9

Povinnosti oprávněné osoby

 

Podrobnosti řeší smlouvy obce s těmito osobami

 

Čl. 10

Poplatek za sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 

1.     Za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území obce se stanovuje poplatek2).

2.     Výši poplatku2) a způsob jeho výběru stanoví obec Smržice samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

 

Část V.

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

 

Čl. 11

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.l),3)

    

Čl. 12

Smlouvy s původci odpadu

 

Obec může uzavřít s původcem odpadu1), který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů4) jako odpad komunální, písemnou smlouvu o možnosti využívání systému zavedeného obcí. Smlouva musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za poskytnutou službu.

 

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/1998, o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, která nabyla účinnosti dne 1.6.1998.

 

Čl. 14

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.1.2002

 

 

 

Odkazy:

1)     Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

2)     Zákon Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve mění pozdějších předpisů

3)     Zákon Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve mění pozdějších předpisů.

4)     Vyhláška Č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

 

 

 


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019