O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška obce Smržice č.8

Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 8/2001

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo obce Smržice vydává dne 27.11.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

 

Správu poplatku vykonává obecní úřad Smržice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

 

Poplatek platí:

a)     fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Obec stanovuje sazbu poplatku pouze v rozsahu jedné složky s tím, že úhradu nákladů na pokrytí ostatních povinností ze zákona o odpadech provede ze svého rozpočtu.

 

1)     Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.2 písm. a) a b) je stanovena podle ustanovení §    1 Ob odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 150,- Kč za kalendářní rok.

2)     V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 4

Osvobození

 

1)     Od poplatku jsou osvobozeni:

a)     fyzická osoba vykonávající základní vojenskou službu

b)     fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody

2)     Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15-ti dnů písemně (čestné prohlášení) nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. V e stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle odst. 1 písm. a) povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 5

Splatnost

 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.5. kalendářního roku.

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

1)     Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2)     Poplatník podle Čl. 2 písm. b ) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 7

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Čl. 8

 

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy , může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 3 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9

 

1)     Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou ) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací )poplatková) povinnost vznikla.

2)     Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,  ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 10

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

Čl. 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019