O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Vyhláška č.9

Vyhláška č. 9/2002

 

O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Smržice

 

schváleného podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a v souladu s ust. § 35 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění jeho pozdějších změn a doplňků obecním zastupitelstvem usnesením č            ze dne .;          

Na základě výše uvedené skutečnosti obecní zastupitelstvo podle výše citovaných ustanovení zákona o obcích a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) vydává tuto vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

(1)   Vyhláška vymezuje obce Smržice závazné části schváleného územního plánu

(2)   Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání území obce, základní podmínky pro umísťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 

(1)   Vyhláška platí pro správní území obce Smržice vymezené katastrálním územím Smržice pro návrhové období do roku 2015.

(2)   Schválené změny budou vyhlašovány jako změny této vyhlášky.

 

Článek 3

Vymezení pojmů

 

(1)   Na území obce jsou rozlišovány:

a)      území urbanizované - plochy zastavěné nebo určené k zastavění tvořící sídlo

b)      území krajinné - plochy převážně nezastavěné tvořící krajinu.

(2)   Podle způsobu využití je urbanizované území členěno na:

a)      plochy stabilizované -jejich funkční a prostorové uspořádání nebude měněno, v tomto území lze stavět nové objekty, pokud jejich funkce odpovídá přípustným a podmínečně přípustným funkcím pro dané území

b)      plochy rozvojové, zahrnující nezastavěné území určené k zastavění, území určené ke změně funkčního a prostorového uspořádání

 

ČÁST DRUHÁ

Závazné regulativy

 

Článek 4

Urbanistická koncepce

 

(1)   Rozvoj obce bude vycházet z těchto závazných zásad:

a)      respektovat nadřazený dopravní skelet:

- železniční doprava zůstane zachována ve stávajících plochách

- respektovat výhledový koridor pro přeložku silnice 11/449

b)      respektovat historickou zástavbu zejména v centru obce

c)      obytnou zónu rozvíjet v centru obce a v okrajových částech obce

 

Článek 5

Závazné podmínky pro zastavitelné plochy

 

(1)   Funkční využití ploch v zastavitelném území je vyznačeno v hlavním výkrese č. B2 a podrobněji ve výkrese B1 příslušnou barvou.

(2)   Závazně je vymezeno základní funkční členění na:

a)      plochy bydlení

b)      plochy občanského vybavení a sportu

c)      plochy výroby a podnikatelských aktivit

d)      plochy zeleně

(3)   Vymezení jednotlivých funkcí v zastavitelném území:

a)      plochy bydlení jsou rozlišeny na plochy:

-         hromadného bydlení (BH) jsou určeny pro vícepodlažní objekty, přípustné využití nevýrobní služby, omezeně výrobní služby, výjimečně vestavěná obč. vybavenost

nepřípustné využití  - přístavby hospodářských objektů, individuálních garáží

-         individuálního bydlení (B) jsou určeny pro rodinné bydlení, přípustné využití základní obč. vybavení, obslužná sféra výrobního i nevýrobního charakteru s omezenou výrobní činností (např.obchody, stravování, řemeslné dílny apod) , chovatelství, pěstitelství pro vlastní potřebu, tyto funkce a činnosti nesmí zhoršit životní prostředí obytné funkce nad přípustnou míru

nepřípustné využití - výrobní a skladovací objekty, živočišná výroba

b)      plochy občanského vybavení a sportu:

-         plochy občanského vybavení (O) slouží pro umístění komerční i  nekomerční občanské vybavenosti místního i nadmístního významu, přípustné využití -občanská vybavenost, služby nevýrobního, výjimečně výrobního charakteru s neobtěžujícím provozem, pohotovostní byty, byty provozovatelů, ubytování,

nepřípustné využití - zatěžující výroba, velkosklady, zemědělská výroba, funkce zhoršující životní prostředí

-          plochy sportu jsou-určeny pro sportovní a rekreační využití obyvatel, přípustné využití technická provozní a hygienická zařízení, účelové sportovní stavby, obslužná zařízení nevýrobního charakteru (obchody, stravování),

nepřípustné zařízení - individuální rekreace, výrobní a jiné zatěžující funkce

c)      plochy výroby:

-         plochy zemědělské výroby (VZ) : přípustné využití kapacitní chov dobytka, sklady, zpracování zemědělských produktů apod.,

nepřípustné funkce - rekreace, hromadné bydlení, výroba zatěžující životní prostředí

-          plochy výroby (VP) : jsou určeny pro výrobu a sklady, přípustné využití administrativa, správní budovy,

nepřípustné je hromadné bydlení, chov dobytka, rekreace

-         plochy podnikatelských aktivit (VA) jsou určeny pro podnikání s ekologicky čistou výrobou, výrobní služby, řemesla, přípustné sklady a pomocné provozy, administrativa, byty provozovatelů, související vybavenost,

nepřípustné je hromadné bydlení, rekreace.

d)      plochy zeleně jsou rozlišeny:

-         plochy veřejné zeleně jsou určeny pro zachování ekologické stability obytného prostředí, přípustné je umísťování drobné architektury, dětská hřiště,

-         užitková zeleň je tvořena převážně plochami zahrad, hlavní funkcí je drobná zemědělská činnost převážně pro vlastní potřebu, přípustné využití drobné hospodářské objekty, podmínečně přípustné liniové stavby,

nepřípustné intenzivní formy hospodaření, rušení remízků,

-         zvláštní druh už. zeleně zahradnictví je určen pro intenzivní zahradnické využití přípustné jsou účelové stavby (skleníky, sklady apod.)

 

Článek 6

Závazné podmínky pro využití krajinného území

 

(1)   Plochy krajinného území jsou odlišeny na produkční krajinnou zónu, přírodní krajinnou zónu a lesy, vodní a vodohospodářské plochy.

(2)   Produkční krajinnou zónu představují:

-         plochy intenzivní zemědělské výroby (Pi), součástí těchto ploch jsou účelové komunikace, technické sítě a zařízení, zařízení zemědělské výroby apod., přípustná je změna kultury z orné na trvalé travní porosty, nepřípustné je další zcelování ploch, rušení remízků, liniové zeleně

-         plochy s omezením pro zemědělskou výrobu (Pio) představují plochy, na nichž je třeba dodržet podmínky hospodaření dle příslušného limitu.

(3)   Přírodní krajinná zóna (Zk) slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, zahrnuje systém ekologické stability, významné krajinné prvky, ochranná a doprovodná zeleň, podmínečně přípustné je     rekreační využití, výstavba liniových staveb, cyklistické a pěší stezky, nepřípustné je poškozování půdního povrchu,  výsadba nevhodných dřevin, změna kultury ve prospěch nižší ekologické stability.

(4)   Lesní pozemky plní ekologickou, vodohospodářskou,  hospodářskou funkci. Hospodaření na těchto pozemcích se řídí zvláštními předpisy.

(5)   Vodní a vodohospodářské plochy představují plochy vodních toků, nádrží a rybníků.

 

Článek 7

Plochy pro technickou infrastrukturu

(1)   Plochy pro dopravu slouží pro objekty a zařízení všech druhů dopravy.

(2)   Závazné zásady dopravního řešení:

a)      úprava průtahu silnice II/449 a koridor pro její výhledový obchvat

b)      navržené plochy pro parkování vozidel

c)      navržený systém místních komunikací včetně jejich rozšíření

d)      navržený systém účelových komunikací.

(3)   Zásobování pitnou vodou – respektovat systém zásobování a v potřebném rozsahu jej rekonstruovat a rozšířit.

(4)   Odkanalizování a čištění odpadních vod - dobudovat splaškovou kanalizaci, areál farmy ZD bude i nadále odkanalizován vlastním systémem. Respektovat navržený systém záchytných dešťových příkopů.

(5)   Energetika a spoje:

a)      respektovat navržený systém zásobování el. energií

b)      respektovat navržené zásobování zemním plynem

c)      pro novou výstavbu zajistit rozšíření stávajících kabelových telefonních  rozvodů.

 

Článek 8

Ochranné režimy

 

(1)   Ochranná pásma dopravy a technické vybavenosti vyznačená v grafické části územního plánu musí být respektována.

(2)   Zásady ochrany kulturních hodnot: udržovat charakter původní zástavby, chránit nemovité kulturní památky:

-         fara

-         boží muka na návsi

-         kříž u kostela

-         obytný dům č.p. 61

-         kamenný kříž na pozemku p.č. 1332.

Respektovat lokality archeologického zájmu.

(3)   Ochrana přírody a krajiny:

-         respektovat ochranná pásma vodních toků a nádrží, lesů, ekologicky významná lesní společenstva a skupiny keřů

-         respektovat navržený systém ekologické stability, na plochách územního systému ekologické stability je nepřípustné měnit kultury s nižším stupněm stability, umísťovat stavby s výjimkou liniových staveb

-         respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů.

(4)   Ochrana zemědělského půdního fondu: chránit zemědělský půdní fond, při záborech odtokové poměry v území.

 

Članek 9

Ochrana životního prostředí

 

(1)   Čistota ovzduší - nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, zhoršujících kvalitu ovzduší.

(2)   Čistotu vod zlepšit dobudováním kanalizační sítě, udržovat a čistit Český potok (včetně osazení a údržby břehových porostů) .

(3)   Výrobní provozy s nadměrnou hlučností neumísťovat v obytné zástavbě.

(4)   Respektovat vyhlášená ochranná pásma zemědělské výroby.

 

Článek 10

Prostorové uspořádání

 

(1)   Při stavební činnosti bude regulováno:

a)      funkční využití pozemku

b)      intenzita využití pozemku

c)      umístění stavby na pozemku

d)      druh zástavby

e)      počet podlaží

f)        způsob zastřešení

 

ČÁST  TŘETÍ

Veřejně prospěšné stavby

                                                                      

Článek 11

 

(1)   Ve smyslu ust. § 108 stavebního zákona se v obci Smržice vymezují tyto veřejně prospěšné stavby:

 

A.     Občanská vybavenost:

S1 - veřejná sportovně rekreační plocha na pozemcích (jejich částech) parc.č.  231,232

S2 - veřejná sportovně rekreační plocha na pozemcích (jejich částech) parc.č. 7/2, 38/2

B.     Veřejné komunikace a plochy pro dopravu:

D1 - koridor pro výhled. přeložku silnice 11/449

D2 - spojovací komunikace k lokalitám B1 - B3

D4, D5 - místní komunikace k rozvojovým lokalitám bydlení

D6 - úprava křižovatky silnic II/449 a III/37760 u sokolovny

D7, D8 - místní komunikace k rozvojovým lokalitám bydlení a podnikání

D9 - odklon silnice III/44932 - úprava křižovatky se silnicí II/449

D10, D11 - místní komunikace k rozvojovým lokalitám bydlení

D12, D13 - účelové komunikace

D14 - přeložení účelové komunikace na severu obce

D15 - propojovací komunikace z Prostějova na úseku křížení se silnicí 11/366 a  železnicí

P1 - parkoviště u hřbitova

CH1 - pěší komunikace podél areálu Makovec v centru obce

C.     Energetika :

- rekonstrukce trafostanice T1 u hřbitova

- rekonstrukce trafostanice T2

EL1 - výstavba nové trafostanice T1 V včetně přípojky VN pro lokalitu bydlení RB6

EL2 - EL9 kabelové vedení NN k rozvojovým lokalitám bydlení

EL2 - přeložka venkovního vedení VN pro lokalitu RB 10

EL10 - venkovní vedení VN včetně trafostanice T1 N

D.     Plyn:

P1 - P9 rozšíření rozvodů plynu pro rozvojové lokality

E.      Vodní hospodářství

            V1 - V8 dobudování veřejné vodovodní sítě pro rozvojové plochy

N1 - rekonstrukce náhonu v lokalitě U vrbiček

V1 - vybudování vodní nádrže na pozemcích (jejich částech) p.č.770, 773, 774

K1 - výtlačný řad a čerpací stanice na stoku v ul. Mlýnská

KS1 - KS23 - splašková kanalizace pro stávající i navrženou zástavbu

KD1 - KD10 - rozšíření dešťové kanalizace v rozvojových i stávajících plochách

OP1, OP2, OP3 - odvodňovací příkopy na severovýchodě obce.

F.      Asanace, asanační úpravy

Pro výstavbu komunikace D5 je potřebné asanovat dům na pozemku p.č. 246/2.

 

(2)   Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy jsou vyznačeny v Grafické části územního plánu ve výkrese č. B 8.

 

Článek 12

 

(1)   Pozemky a práva k nim lze pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb uvedených v článku 10 vyvlastnit nebo omezit, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

 

Článek 13

Ostatní části územního plánu jsou směrné, jedná se např. o předpokládaný demografický vývoj, pořadí využití lokalit výstavby a jejich kapacita, dílčí vedení tras místních komunikací, dimenze a přesné trasování inženýrských sítí.

 

Článek 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25. 4. 2002


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019